PŮDA

Půda je vzácná - zapojte se do její ochrany!

KOMPOST

Kompost stabilizuje zdravou produkci rostlin

ŽIVOT

Kde končí život začíná sucho

Ochrana půdy

Chrání půdu

Kompostem nelze půdě ublížit

Zvýšení výnosů půdy

Podporuje život v půdě

Kompost zlepšuje zdraví rostlin a půdy

Zadržování vody v krajině

Zadržuje vodu v krajině

Kompost zajišťuje rovnoměrnou dostupnost živin a stabilizuje výnosy

Zúčastněte se

Na akce se můžete přihlásit vyplněním formuláře:

přihlásit se

Cyklus článků „Kompost v zemědělské praxi“:

Kompost na půdách erozně ohrožených.

Ing. Barbora Badalíková, Zemědělský výzkum s.r.o., Troubsko

Využití zbytkové hmoty rostlinného původu ve formě kompostu je jednou z možností zlepšování půdní úrodnosti. Komposty lze uplatnit pro rekultivaci antropogenně poškozených ploch v zemědělské krajině, při půdoochranných technologiích nebo jako náhradu chybějící organické hmoty v půdě. Je tak možno eliminovat negativní vlivy související s odnosem půdy a tím živin, s úbytkem půdní vláhy a dalšími nežádoucími dopady na půdu a krajinu. Pravidelné dodávání organické hmoty do půdy formou kompostu je jedním z faktorů stabilizujících půdní vlastnosti, což vede ke zlepšení strukturního stavu půdy. Tím se přispívá ke snížení zhutnění půd, zvýšení infiltrační a retenční schopnosti půdy, zvyšování odolnosti půdy proti vysychání půdy a také k eliminaci vodní eroze při pěstování kukuřice na svahu. 

Uvedené výsledky z pětiletého projektu ukazují na prospěšnost aplikace kompostu nejen z hlediska fyzikálních, ale i chemických vlastností půdy.

Na experimentální ploše ve Velešovicích okr. Vyškov – společnosti Rakovec, a.s. probíhal pokus v letech 2012 – 2016 s různými dávkami zapravení kompostu do půdy.

Varianty pokusu: Varianta 1: kontrola - bez kompostu, na jaře setí kukuřice, Varianta 2: na podzim zapravení kompostu 20 t / ha, na jaře setí kukuřice, Varianta 3: na podzim zapravení kompostu 40 t / ha, na jaře setí kukuřice

Byly hodnoceny fyzikální vlastnosti půdy dle Kopeckého válečků – z nichž nejdůležitější je zjištění objemové hmotnosti redukované (Graf 1) – čili utužení půdy, dále vodostálosti půdních agregátů (Graf 2) – což je schopnost půdy odolávat změnám půdní struktury a vyrovnávat se s různými extrémními podmínkami. Dále byla hodnocena infiltrační schopnost půdy (tab.1), průběžně změny chemických vlastností půdy, hlavně obsah Cox (Graf 3) a  celkového dusíku (Graf 4). Současně byl sledován smyv půdy při vodní erozi.

 

Obsah živin v kompostu:

Ukazatel

dusík

fosfor

draslík

spalitelé

látky

sušina

C:N

pH

% v sušině

g/kg v sušině

g/kg v sušině

% v sušině

%

min

1,50

3,48

9,97

68,7

23,59

16

7,32

max

2,55

5,50

24,7

85,2

53,89

25

9,05

průměr

1,95

4,75

16,52

76,56

33,28

20

8,35

 

Vybrané výsledky

Graf 1: Objemová hmotnost red. – utužení půdy – Velešovice,2013-2016

Graf 2: Vodostálost půdních agregátů – Velešovice, 2013 – 2016

 

  1. 1: Infiltrační schopnost půdy převedená na hydraulickou nenasycenou vodivost (mm/min.)

Legenda: A - počátek vegetace, B - konec vegetace

 

Graf 3: Obsah Cox – Velešovice, 2013 – 2016               Graf 4: Obsah N – Velešovice, 2013 - 2016

        

 

 

Závěr

Zjištěné výsledky definují pozitivní význam zapravení kompostu u sledovaných vlastností půdy. Zapravením kompostu došlo ke snížení utužení půdy a tím dochází ke zvýšení její pórovitosti a zlepšení kapilární kapacity, zlepšení vodostálosti půdních agregátů, čímž se zlepšuje odolnost půdní struktury. Z chemických vlastností se zvýšil obsah organického uhlíku (humusu) a obsah celkového dusíku. Ke smyvu půdy došlo 2x u varianty kontrolní bez zapravení kompostu v roce 2013 a jednou v roce 2014. U varianty s nižší dávkou kompostu došlo 1x ke smyvu půdy a u varianty s vyšší dávkou kompostu ani jednou ve sledovaném období.

 

Výsledky řešení jsou součástí výzkumného projektu NAZV - KUS č. QJ1210263, financované MZe ČR.

Za podpory

Ministerstvo zemědělství

Pod záštitou

Ministerstvo životního prostředí

Provozovatel

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.

Podhradí 1022

675 71 Náměšť nad Oslavou

IČ: 70851131

Tel.: +420 568 620 070

Email: info@zeraagency.eu

O projektu

Popularizace a propagace kompostu s podtitulem Půda - kompost - život má podpořit zájem zemědělské praxe o využívání kompostu jako hnojiva, kompostu jako možnosti recyklace živin, což pomůže zvýšit kvalitu půdy a zlepšit environmentální dopady zemědělské činnosti.